ប្រភេទ និងជ្រើសរើសចម្រោះ

Laptops

ASUS recommends Windows 11 Pro for business.
3 ឧបករណ៍
បង្ហាញ បន្ថែម
តម្រៀបដោយ:
ប្រភេទ និងជ្រើសរើសចម្រោះ
លុបចេញ​ទាំងអស់
BY CATEGORY
បន្ថែមទៀត
BY SERIES
បន្ថែមទៀត
Operating System
បន្ថែមទៀត
ពង្រាយចេញទាំងអស់
លប់ចោល
ExpertBook B1 (B1502, 13th Gen Intel)
ExpertBook B1 (B1502, 13th Gen Intel)
ExpertBook B1 (B1502, 13th Gen Intel)
15.6”
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business
 • Up to 13th gen Intel® Core i7 processor
 • Up to Intel® Iris X graphics
 • Up to 15.6” HD NanoEdge Display
 • Optional fingerprint sensor login
 • MIL-STD 810H US military standard
ExpertBook B1 (B1402, 13th Gen Intel)
ExpertBook B1 (B1402, 13th Gen Intel)
ExpertBook B1 (B1402, 13th Gen Intel)
14”
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business
 • Up to 13th gen Intel® Core i7 processor
 • Up to Intel® Iris X graphics
 • Up to 14” HD NanoEdge Display
 • Optional fingerprint sensor login
 • MIL-STD 810H US military standard
ExpertBook B9 OLED (B9403, 13th Gen Intel)
ExpertBook B9 OLED (B9403, 13th Gen Intel)
ExpertBook B9 OLED (B9403, 13th Gen Intel)
14”
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business
 • Up to 13th gen Intel® Core processor with vPro® support
 • Ultralight sustainable design
 • All-metal premium magnesium-lithium
 • 16:10 WQXGA+ OLED display
 • Smart cooling with dual fans
 • MIL-STD 810H US military standard