ប្រភេទ និងជ្រើសរើសចម្រោះ

Laptops

ASUS recommends Windows 11 Pro for business.
1 ឧបករណ៍
បង្ហាញ បន្ថែម
តម្រៀបដោយ:
ប្រភេទ និងជ្រើសរើសចម្រោះ
លុបចេញ​ទាំងអស់
Selecting filter(s) will refresh the results and may change the availability of other options.
បន្ថែមទៀត
បន្ថែមទៀត
បន្ថែមទៀត
បន្ថែមទៀត
ពង្រាយចេញទាំងអស់
លប់ចោល
ExpertBook B9 OLED (B9403, 13th Gen Intel)
ExpertBook B9 OLED (B9403, 13th Gen Intel)
ExpertBook B9 OLED (B9403, 13th Gen Intel)
Star Black
14”
0.0 out of 5 stars.


  • Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business
  • Up to 13th gen Intel® Core processor with vPro® support
  • Ultralight sustainable design
  • All-metal premium magnesium-lithium
  • 16:10 WQXGA+ OLED display
  • Smart cooling with dual fans
  • MIL-STD 810H US military standard