Dôležité informácie

Záručné podmienky pre firemné notebooky

Type : 2013/10/17

Na hardvérové výrobky značky Asus sa vzťahuje obmedzená záruka. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne softvérové aplikácie a programy, a rovnako ani na výrobky alebo periférne zariadenia iných značiek.

Spoločnosť Asus ručí za to, že notebook značky Asus, ktorý ste si zakúpili, nebude pri bežnom používaní vykazovať žiadne konštrukčné a materiálové chyby po dobu trvania obmedzenej záruky. Obmedzená záruka začína plynúť dátumom zakúpenia výrobku. Dôkazom o dátume nákupu je nákupný doklad, na ktorom je uvedený dátum predaja. Naše servisné stredisko alebo autorizovaný poskytovateľ služieb môžu vyžadovať predloženie nákupného dokladu ako podmienku poskytnutia záručného servisu. Ak je počas trvania obmedzenej záruky potrebná oprava, máte nárok na hardvérové záručné služby.

Počas trvania obmedzenej záruky spoločnosť Asus na základe vlastného uváženia buď opraví alebo vymení chybný komponent. Všetky náhradné diely alebo moduly demontované počas trvania obmedzenej záruky sa stávajú majetkom spoločnosti Asus.

A. Výnimky z tejto obmedzenej záruky

Spoločnosť Asus neručí za to, že prevádzka zariadenia bude neprerušovaná a bezchybná. Technická a iná podpora poskytovaná pre výrobok v záruke, ako napr. telefonická podpora ponúkajúca odpovede na otázky k rôznym postupom a otázky týkajúce sa nastavenia výrobkov a informácií o výrobkoch, je poskytovaná bez akejkoľvek záruky. Záruka sa vzťahuje len na chyby alebo zlyhania, ktoré sa prejavili počas záručnej doby pri bežnom používaní, ako aj na všetky konštrukčné a materiálové chyby. Záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch:

 • s výrobkom bolo manipulované, bol opravovaný a/alebo upravený neoprávnenou osobou;
 • výrobné číslo notebooku, komponentov alebo príslušenstva bolo pozmenené, zrušené alebo odstránené;
 • boli porušené alebo pozmenené záručné nálepky;
 • poškodenie bolo spôsobené nehodou, prírodnou katastrofou, zámerným alebo náhodným nesprávnym používaním, zlým zaobchádzaním, nedbanlivosťou alebo nesprávnou údržbou alebo používaním za neobvyklých podmienok;
 • poškodenie bolo spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo pripojením periférneho zariadenia (napr. monitora alebo klávesnice);
 • poškodenie bolo spôsobené chybou v externom elektrickom vedení alebo nehodou;
 • poškodenie bolo spôsobené nedodržaním prevádzkových alebo skladovacích podmienok alebo parametrov uvedených v návode na používanie;
 • poškodenie vzniklo použitím dielov, ktoré neboli vyrobené alebo predané spoločnosťou ASUSTeK;
 • došlo k poškodeniu alebo strate programu, dát, vymeniteľného úložného média, resp. vznikli náklady pri obnovovaní programov alebo dát;
 • poškodenie je zavinené softvérom tretej strany alebo vírusom (vírusmi);
 • strata softvéru alebo dát, ku ktorej došlo počas opravy alebo výmeny.

Ak zašlete notebook servisnému stredisku Asus alebo autorizovanému poskytovateľovi služieb Asus počas záručnej doby, neznamená to automaticky, že bude opravený bezplatne. Po doručení vášho výrobku si servisné stredisko vyhradzuje právo skontrolovať platnosť vašej záruky a oprávnenosť vašej žiadosti o poskytnutie záručných služieb.

Spoločnosť Asus, ani servisné stredisko Asus alebo autorizovaný poskytovateľ služieb Asus, ani váš zmluvný predajca nenesú zodpovednosť za dôverné, proprietárne alebo osobné údaje uložené vo výrobku, ktorý z nejakého dôvodu vraciate spoločnosti Asus, servisnému stredisku Asus alebo autorizovanému poskytovateľovi služieb Asus. Takéto informácie by ste mali z výrobku odstrániť pred jeho vrátením.

Spoločnosť Asus, ani servisné stredisko Asus alebo autorizovaný poskytovateľ služieb Asus nenesú zodpovednosť za poškodenie alebo stratu osobných údajov, programov alebo vymeniteľných úložných médií. Spoločnosť Asus nenesie zodpovednosť za obnovu alebo opätovnú inštaláciu dát alebo programov s výnimkou softvéru nainštalovaného spoločnosťou Asus vo výrobe.

Upozornenie:

 • Trvanie záručnej doby sa môže v jednotlivých krajinách líšiť, trvanie záruky si prosím overte na predajnom mieste.
 • Záruka neplatí v prípade, že poškodenie alebo nefunkčnosť bolo spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním, prípadne zničením výrobku.
 • Záruka neplatí v prípade, ak je porušený alebo odstránený štítok s výrobným číslom.
 • Záruka neplatí v prípade, ak zariadenie bolo rozoberané koncovým používateľom alebo neautorizovaným servisným strediskom.
 • Ak máte záujem o predĺženie záruky alebo informácie o špeciálnych záručných balíkoch, navštívte prosím webovú stránku „ASUS premium care“. Rozšírenú záruku si môžete uplatniť tam, kde ste si ju zakúpili.

Pre informácie o servisných linkách pre notebooky kliknite SEM.