ScreenPad Plus
Thêm không gian
Điều khiển trực quan
Quản lý dễ dàng hơn
ZenBook Pro Duo với ScreenPad Plus
ZenBook Duo với ScreenPad Plus