Viktig information

Garantiinformation för bärbara företagsdatorer

En begränsad garanti erbjuds för maskinvaruprodukter som använder märket Asus. Denna begränsade garanti täcker inte programvara eller program, produkter som inte tillverkas av Asus eller tillbehör som inte är av märket Asus.

Asus garanterar att den bärbara Asus-dator du köpt inte har defekter vad gäller material och konstruktion vid normal användning under den tid som den begränsade garantin gäller. Garantitiden börjar löpa på inköpsdatumet. Ditt kvitto, med inköpsdatumet angivet, är ditt inköpsbevis. Du kan av våra servicecenter eller auktoriserade serviceleverantörer ombes uppvisa inköpsbevis för att erhålla garantiservice. Du har rätt till service av maskinvaran om reparationer krävs inom garantitiden.

Under tiden för den begränsade garantin kommer Asus att reparera eller ersätta defekta komponenter om det anses vara befogat. Alla reservdelar och moduler som avlägsnas under denna begränsade garanti övergår att vara Asus egendom.

A. Undantag från den begränsade garantin

Asus garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos denna produkt. All teknisk och annan support som ges för produkten som omfattas av garantin, som telefonhjälp med "hur gör man"-frågor och de som rör produktinstallation och information, tillhandahålls utan garantier av något slag. ** Garantin gäller endast fel eller defekter som uppstår under garantiperioden och vid normala användningsförhållanden samt vid defekter i material eller konstruktion. Garantin gäller inte om:

 • Produkten har reparerats och/eller modifierats av icke auktoriserad personal.
 • Serienumret för den bärbara datorn, komponenter eller tillbehör har ändrats eller tagits bort.
 • Garantiförseglingarna har brutits eller modifierats.
 • Skada har orsakats av olycka, naturkatastrof, avsiktlig eller oavsiktlig felaktig användning, underlåtenhet, felaktigt underhåll eller användning under onormala förhållanden.
 • Skada har uppkommit genom felaktig installation eller felaktig anslutning till kringutrustning (t.ex. skärm, tangentbord).
 • Det finns skador orsakade av ett externt elektriskt fel eller en olycka.
 • Det finns skador från användning under förhållanden som ligger utanför de drifts- och lagringsparametrar samt den omgivande miljö som anges i användarhandboken.
 • Det finns skador från användning av delar som inte tillverkas eller säljs av ASUSTeK.
 • Det finns skador på eller förlust av program, data eller lagringsmedia eller om det uppstår kostnader för att återställa program eller data.
 • Det finns skador från programvara från tredje part eller virus.
 • Det uppstår förlust av programvara eller data under reparation eller komponentbyte.

Att en bärbar dator returneras till ett Asus servicecenter eller en auktoriserad Asus-serviceleverantör under garantiperioden innebär inte automatiskt att den kommer att repareras utan kostnad. Vid mottagning av din produkt reserverar sig servicecentret rätten att kontrollera att garantin är giltig och att garantiservice ska tillämpas.

Varken Asus, Asus servicecenter för bärbara datorer, Asus auktoriserade serviceleverantörer eller din återförsäljare ansvarar för någon typ av information, vare sig privat eller konfidentiell som finns i den produkt du returnerar till Asus , Asus servicecenter för bärbara datorer eller Asus auktoriserade serviceleverantörer. Du bör avlägsna all sådan information från produkten innan den returneras.

Asus, Asus servicecenter för bärbara datorer eller Asus auktoriserade serviceleverantörer ansvarar inte för skador på eller förlust av personliga data, program eller lagringsmedia. Asus tar inget ansvar för återställning eller ominstallation av data eller program annat än programvara som installerades av Asus när produkten tillverkades.

Varning!

 • Garantiperioden kan skilja mellan olika områden, kontrollera med ditt inköpsställe.
 • Garantin gäller inte vid skador/fel som uppstår på grund av felaktig hantering eller användning.
 • Garantin gäller inte om etiketten med serienumret avlägsnas eller förstörs.
 • Garantin gäller inte om produkten öppnats av slutanvändaren eller icke auktoriserade reparationsverkstäder.
 • Besök webbsidan "ASUS premium care" på Asus webbplats för support för information om garantiförlängning och särskilda garantierbjudanden. Kontakta inköpsstället för service under förlängd garantitid.

Klicka här för information om telefonsupport för bärbara företagsdatorer.