ScreenPad
Giờ đây đã có ScreenXpert 2
Giới thiệu nhanh
  • Ví dụ về ngữ cảnh làm việc
  • Giới thiệu Quick Key
  • Number Key & Giới thiệu Handwriting